Regulamin uczestnictwa w gromadzeniu danych projektu Mapa Bioróżnorodności

Definicje

Regulamin służy organizacji działania systemu BioMap i współpracy Uczestników. Ponieważ Baza rośnie, a związane z nią aplikacje rozwijają się, Regulamin również będzie podlegać zmianom. O wszystkich istotnych zmianach Uczestnicy będą informowani, a brak sprzeciwu będzie traktowany jako akceptacja zasad współpracy.

A. Forum BioMap

 1. Udział w Forum łączy się z deklaracją wspierania Bazy poprzez udostępnianie swoich danych. Zasady wprowadzania danych o występowaniu gatunków reguluje Część B Regulaminu. Wszyscy członkowie Forum stają się Uczestnikami projektu BioMap, tj. mają prawo dodawania danych do Bazy.
 2. Udział w Forum oznacza automatyczne przyjęcie Regulaminu. Brak zgody uniemożliwia współpracę w BioMap i udział w Forum, a złamanie Regulaminu może doprowadzić do zablokowania udziału w Forum oraz utraty Konta.
 3. Forum ma służyć tworzeniu wiedzy w powiązaniu z Bazą we wszystkich możliwych obszarach. Wszystkie prezentowane na Forum dane o rozmieszczeniu gatunków (z obserwacji i okazów) muszą znaleźć się w Bazie. Jeżeli informacje o stwierdzeniu pojawią się na Forum przed wpisem do Bazy, to wymagane jest podanie w odnośnym wątku linku do rekordu po wpisie. Brak linku skutkuje upomnieniem, a w ostateczności usunięciem tych danych z Forum. Oczywiście nie dotyczy to rekordów wpisywanych do Bazy niezależnie od Forum.
 4. Podanie linku do rekordu, taksonu czy innych obiektów w Bazie jest wymagane w każdym wątku odnoszącym się do tych danych. Ułatwia to orientację i przyspiesza działanie wszystkich zainteresowanych.
 5. Wymagana jest uczciwość i rzetelność. Nie będzie miejsca dla podających dane cudze bez zgody ich autora, nieprawdziwe lub niesprawdzone. Kwestie wymagań jakości danych opisuje część B3 Regulaminu.
 6. Nie akceptowany będzie brak troski o przyrodę i stworzenia, którymi się zajmujemy – łowienie tego samego gatunku w hurtowych ilościach bez przemyślanej motywacji naukowej, uśmiercanie zwierząt bez potrzeby itp. Z tych samych względów niemile widziani są łowcy gatunków chronionych itp. osoby kierujące się chęcią osobistej korzyści, a na Forum nie ma miejsca na tematy związane z handlem okazami czy innymi rodzajami działań nie motywowanych ciekawością naukową.
 7. Udział w Forum wymaga występowania pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz zgodę na wyświetlanie tychże w Bazie (wykaz autorów, zbieracz/obserwator/oznaczający przy rekordzie). Adres e-mail nie będzie wyświetlany i jest potrzebny tylko do kontaktu.
 8. W komunikacji pomiędzy Uczestnikami stawiamy na wygodę i skuteczność. Preferowane będzie zwracanie się do siebie po imieniu. Używanie formy grzecznościowej pozostawiamy indywidualnej decyzji uczestnika.
 9. Administrator i moderatorzy mają prawo kontroli postów w na Forum, przesuwania/wydzielania ich do bardziej odpowiednich wątków oraz usuwania wpisów łamiących Regulamin.
 10. Wymagamy odnoszenia się do siebie z szacunkiem. Wypowiedzi złośliwe i nieprzyjemne dla innych będą powodować ostrzeżenie. Podobny skutek spowodują treści wulgarne i obraźliwe, przy czym te będą usuwane od razu.
 11. Obowiązuje staranność językowa – dbałość o klarowność i styl, stosowanie zasad pisowni i ortografii, unikanie skrótów (typu "proszę o id.", "mam prob. z ozn.").
 12. Zakładane wątki mają mieć związek z entomologią i pojawiać się w odpowiednim dziale. Jeśli tak się nie stanie, korekty dokona moderator. Wątki poza zakresem tematycznym Forum będą usuwane, chyba że administrator Forum zgodzi się na założenie odpowiedniego działu. Wypowiedzi powinny pozostawać w związku z tematem wątku; inaczej mogą skończyć w koszu. Forum to nie pamiętnik, mównica ani blog. Niemile widziane są wypowiedzi, których głównym tematem jest samopoczucie, plan dnia czy poglądy polityczne.
 13. W przypadku łamania przez Uczestnika zasad Regulaminu administrator lub moderator podejmie następujące działania:
  1. ostrzeżenie zwykłe – prośba o zaprzestanie działań niezgodnych z regulaminem,
  2. żółta kartka – w przypadku powtórki sytuacji po otrzymaniu ostrzeżenia,
  3. czerwona kartka – recydywa po kartce żółtej, powodująca zawieszenie Konta, a w przypadku braku poprawy jego usunięcie
 14. W uzasadnionych przypadkach usunięcie z forum może nastąpić bez ostrzeżenia (sytuacje niepożądane i nie objęte Regulaminem, np. trolling lub spamowanie).

B. Baza i aplikacje

B1. Organizacja prac w Bazie

Organizacja działań w Bazie wymaga odpowiedniego podziału funkcji i uprawnień w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości danych. Choć brzmi to bezdusznie i sztywno, jest to konieczność, spotykana w każdym większym systemie. Trzeba podkreślić, że większe uprawnienia (funkcja Koordynatora) są tylko pozornym przywilejem; oznaczają bowiem więcej obowiązków i poświęcanie czasu na rzecz dobra wspólnego.

Uczestnik może wprowadzać/modyfikować w bazie kilka typów danych, w zależności od uprawnień:

rekordy (stwierdzenia wystąpienia organizmów)
Wszystkie rekordy oraz zdjęcia podlegają domyślnie licencji Creative Commons, z uznaniem praw autorskich, bez prawa wykorzystywania do celów komercyjnych (CC-BY-NC, creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0). Większość rekordów będzie dzięki temu dostępna w sieci KSIB i GBIF, gdzie obowiązuje to samo rozwiązanie licencyjne. Szczegółowe rozwiązania będą ogłoszone później.
Każdy Uczestnik może usunąć wprowadzone przez siebie rekordy z Bazy (bezpośrednio lub przez Koordynatora, o ile funkcja ta nie jest dostępna przez BMC). Zasada ta traci sens w przypadku danych opublikowanych, ponieważ nie da się ich "odpublikować"; w takim wypadku powiązanie danych z publikacją powoduje utratę możliwości usuwania rekordu bezpośrednio przez Uczestnika. Wszelkie błędy mogą usuwać lub korygować Koordynatorzy.
Każdy rekord stanie się widoczny od razu po wprowadzeniu przez BMC, chyba że wybrana zostanie opcja ograniczenia widoczności (tylko dla wprowadzającego lub określonej przez niego grupy Uczestników). Ograniczenie to ma mieć charakter czasowy (na razie nie ustalono limitu) i poprzedza udostępnienie rekordu, np. po publikacji lub usunięciu ew. przeszkód.
Zasady wprowadzania rekordów opisuje część B3 Regulaminu.

publikacje
Każdy Uczestnik może wprowadzać dane bibliograficzne publikacji i łączyć je z rekordami. Ponieważ dane te dotyczą prac już istniejących, ich usuwanie ma sens wyłącznie w zakresie korekty błędów lub szczególnych sytuacjach. Usuwanie wymaga uprawnień Koordynatora.

taksony
Wprowadzanie i inne operacje na danych taksonów wymagają uprawnień Koordynatora.

zbiory
Wprowadzanie podstawowych danych o zbiorze (fizycznej kolekcji okazów dowodowych) dostępne jest dla każdego Uczestnika. Modyfikacja i usuwanie wymaga uprawnień Koordynatora.

autorzy
Wprowadzanie podstawowych danych o autorze (imię, nazwisko) dostępne jest dla każdego Uczestnika. Modyfikacja i usuwanie wymaga uprawnień Koordynatora.

B2. Panel Uczestnika

 1. Panel ułatwia Uczestnikom zarządzanie swoją pracą w BMC. Dostęp wymaga logowania. Umożliwia przeglądanie wprowadzonych obiektów (rekordy, publikacje, taksony, zbiory, autorzy).
 2. Każdy Uczestnik widzi obiekty wprowadzone przez siebie; Koordynatorzy mają dostęp także do danych wprowadzonych przez innych Uczestników oraz mogą używać funkcji wymagających odpowiednich uprawnień.
 3. Część funkcji wymaga uprawnień Koordynatora, np. zmiana statusu rekordów na "zweryfikowany" (p. B3).

B3. Dodawanie rekordów

 1. Jednym z podstawowych założeń Mapy Bioróżnorodności jest wymóg rzetelności i wiarygodności danych. Wszystkie rekordy podlegają klasyfikacji pod względem jakości danych: poprawności/pewności oznaczenia, lokalizacji i czasu stwierdzenia.
 2. Podczas zapisu rekord otrzymuje automatycznie status "niezweryfikowany".
 3. Zmiana na status "zweryfikowany" wykonywana jest przez koordynatora grupy i wymaga spełnienia jednego z poniższych warunków:
  1. załączone jest zdjęcie wystarczające do poprawnej identyfikacji,
  2. autor ma duże doświadczenie/dorobek świadczący o poprawności swoich oznaczeń,
  3. autor dysponuje okazem dowodowym i udostępni go do weryfikacji lub wykona zdjęcie wystarczające do prawidłowego oznaczenia,
  4. rekord pochodzi z danych opublikowanych w recenzowanym czasopiśmie naukowym (z zastrzeżeniem w punkcie 5).
 4. Jeśli rekord "niezweryfikowany" zostanie uzupełniony o odpowiednie zdjęcie okazu lub identyfikacja okazu zostanie potwierdzona przez specjalistę, nastąpi zmiana statusu na "zweryfikowany".
 5. Jeżeli pojawią się wątpliwości co do poprawności oznaczenia rekordu "zweryfikowanego", lokalizacji lub czasu stwierdzenia gatunku, przyjęta będzie następująca procedura:
  1. Zgłaszający błąd informuje autora rekordu oraz koordynatora grupy.
  2. Autor poprawia błąd lub pozostawia rekord bez zmian, jeśli nie zgadza się ze zgłaszającym.
  3. Jeśli to możliwe, koordynator zmienia status rekordu na "zweryfikowany" poprzez jedno z poniższych działań:
   1. zatwierdza zmianę, jeśli jest zgłaszający ma rację, a autor się zgodził i poprawił,
   2. bierze stronę autora, jeśli korekta jest niepotrzebna, oraz informuje o tym zgłaszającego i autora,
   3. sam zmienia oznaczenie, jeśli zgłaszający ma rację, a autor się nie zgadza, i informuje o tym zgłaszającego i autora,
   4. sam zmienia oznaczenie, jeśli zgłaszający ma rację, a autor się nie odezwał, i informuje o tym zgłaszającego i autora.
  4. Jeśli niemożliwa jest weryfikacja poprawności rekordu, koordynator zmienia jego status na "niezweryfikowany".
 6. Załączane zdjęcia będą podlegać klasyfikacji na podstawie jakości, ocenianej przez koordynatora lub automatycznie (gdy będzie to możliwe). Każde zdjęcie będzie mieć przydzielony status z poniższej listy:
  1. "prezentacja": widoczne w BMC oraz stronie BioMap,
  2. "robocze": widoczne tylko w BMC,
  3. "niewystarczające": widoczne tylko w BMC do czasu usunięcia przez autora lub (jeśli to nie nastąpi) koordynatora.
 7. Załączanie zdjęć do rekordów nie jest obowiązkowe, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  1. wcześniejszy rekord danego gatunku został przez autora udokumentowany zdjęciem o statusie "prezentacja", na podstawie którego, dokonano prawidłowego oznaczenia,
  2. autor ma duże doświadczenie/dorobek świadczący o poprawności swoich oznaczeń.
 8. Nie akceptowane będą zdjęcia, które nie pozwalają na oznaczenie gatunku - status "niewystarczające" (bez względu na ich jakość). Nie dotyczy to dodatkowych zdjęć ostrych i skadrowanych, które towarzyszą zdjęciu wiodącemu dla rekordu o statusie "prezentacja", na podstawie którego dokonano prawidłowej identyfikacji.
 9. Pozostałe przypadki, o ile zdjęcia umożliwiają oznaczenie gatunku, będą akceptowane na następujących warunkach:
  1. zdjęcia ostre, starannie skadrowane, o rozdzielczości min. 600 px na krótszym boku i o wielkości do 1 MB - status "prezentacja",
  2. zdjęcia ostre, ale nie skadrowane poprawnie lub mające niewystarczającą rozdzielczość - status "robocze",
  3. zdjęcia nieostre - status "robocze".